top of page
세부 패키지   >   카카오트리 스파

세부 패키지
카카오트리 스파 함께 할 시
​1인 5,000원 할인!!

KakaoTalk_Photo_2022-08-16-16-35-03-22
KakaoTalk_Photo_2022-08-16-16-35-03-18
KakaoTalk_Photo_2022-08-16-16-35-03-19
KakaoTalk_Photo_2022-08-16-16-35-03-17
KakaoTalk_Photo_2022-08-16-16-35-03-20
공항에서 10분! 고급&세련미의 조화로 유명한 스파샵
[카카오트리 스파]
카카오트리 마사지 
( 라운지 or 마사지 선택 가능 // 픽드랍 포함 )
 
정성스런 마사지와 편안한 라운지를 
만날 수 있는 가장 간편한 공간
할인
             시아추 마사지                       30,000원(60분)
             타이 마사지                          30,000원(60분)
             아로마 오일                           30,000원(60분)
             라바스톤 마사지                    45,000원(90분)
             썬번 쿨 트리트먼트                45,000원(90분)
             성장 마사지                           20,000원(90분)
​상세정
그림2.jpg
일정_데스크탑_카카오트리스파.png

패키지 인기상품

사이드베너_추천.png
숙소 픽드랍.png
숙소 픽드랍2.png
컨텐츠1.png
로컬페이지투어 세부오슬롭투어, 세부캐녀닝 문의하기.jpg
bottom of page